ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ КИНС НА ВВС

Предназначението на ситемата Umbrella е да осъществи централизирано наблюдение на основните КИНС (Комуникационни, Информационни и Навигационни Системи) на ВВС чрез разширение на съществуващите системи за наблюдение и управление на КИНС до обща, интегрирана система за централизирано наблюдение и управление (ИС за ЦНУ) на основните КИНС на ВВС, включваща преносната мрежа, крайното мултиплексно и комуникационно оборудване, както и спомагателните системи в КИВ/ОКВ на ВВС за решаване на следните основни задачи:

  • Автоматизирана обработка и пренасяне на информация с цел оценка на обстановката и изясняване на възникнали технически проблеми в КИНС на ВВС;
  • Автоматизирано и обективно изобразяване на текущата обстановка за основни КИНС на ВВС;
  • Изготвяне на графични и текстови документи;
  • Автоматизиране на контрола на процесите при документооборота, свързан с планирането и управлението на КИНС чрез подсистема, предназначена да обслужва документални потоци;
  • Автоматизиране на дейностите по контрол и администриране на обхванатите от наблюдението системи.

Надграждането (Upgrade) и развитието на подсистемите за контрол на КИНС до интегрирана система (Umbrella) за централизирано наблюдение на основните КИНС, осигуряващи УКВ (VHF/UHF)радиосистемата и комуникационната инфраструктура на ВФ от състава на ВВС е осъществена на базата на изграждане на единна IP/VPN (виртуална частна мрежа) базирана мрежа, която обединява (интегрира) отделните ситеми за контрол и управление в единна ситема, позволяваща централизиран обективен контрол на състоянията на основни КИНС на ВВС, архивране и статистическа обработка на информацията за тези състояния.