КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

• Да отговаряте за подготовката на административна част на тръжни предложения – ЕЕДОП, критерии за подбор, декларации, сертификати и др.;
• Да осъществявате координацията по цялостното окомплектоване и изпращане на всички документи за търга;
• Да работите с ЦАИС, Закон за обществени поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки и други приложими закони и директиви спрямо клиента;
• Да водите писмена и устна кореспонденция с възложителя, държавни учреждения, които имат отношение, партньори на фирмата в тръжните процедури, останалия екип по подготовката от фирмата;
• Да се грижите за администриране, отчетност и архивиране на всички документи по тръжни предложения и оферти;
• Да следите обявленията за нови обществени поръчки;
• Регулярно да следите промените в ЗОП и тяхното въздействие върху участието на фирмата в тръжни процедури.

ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

• Висше техническо, икономическо или юридическо образование;
• Опит в подготовка на тръжни предложения по ЗОП – минимум 3 години;
• Експертни познания по ЗОП;
• Много добра компютърна грамотност;
• Отлично владеене на български и английски език;
• Отлични организационни и административни способности;
• Висока степен на отговорност, прецизност и дискретност;
• Умения за работа в екип.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.