Обратно

Въвеждане на добри и безопасни условия на труд в Балкантел ООД

Въвеждане на добри и безопасни условия на труд в Балкантел ООД

                                                      

21.08.2017

 Съобщение за набиране на ценови предложения

 за избор на изпълнител за длъжност „Ръководител“ на проект

„Въвеждане на добри и безопасни условия на труд в Балкантел ООД“ –

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-2006-C01

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: Балкантел ООД

 

ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал.7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.


ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА/ДЛЪЖНОСТТА: Ръководител на проекта

 

Отговорности в рамките на проекта:

Проектните дейности ще бъдат организирани и ръководени от ръководителя на проекта. Той ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта във фирмата. Ръководителят ще извършва вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението на проектните дейности през цялото време на изпълнение на проекта (за изпълнение на всички дейности и тяхното обезпечаване-административно и финансово). Ръководителят ще бъде отговорен за поддържане на актуална информация за протичането на дейностите, постигнатия напредък, ниво на осъществяване на заложените по проекта резултати. Това ще позволи актуализиране на задачите, отговорностите и графика. Той ще управлява риска и предлага възможни решения за преодоляване на проблемни ситуации, ще следи постоянно дали дейностите се изпълняват съгласно българското законодателство и ще подпомага дейността на другите членове по проекта. Ръководителят ще следи за коректното попълване на необходимите отчетни формуляри - подготовка на технически и финансов отчет.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Необходима квалификация: Висше икономическо образование (минимална образователна степен – Балакавър)
  • Професионален опит: Опит в изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ:

  • С избрания изпълнител бенефициентът подписва граждански договор;
  • Период за изпълнение на позицията: От подписване на граждански договор (след одобрение от страна на УО) до 26.09.2018 г. Периода, в който лицето ще бъде ангажирано с дейности по проекта обхваща 630 часа.
  • Място на изпълнение: гр. София

 

Прогнозна стойност: Съгласно Методология за регламентиране на възнагражденията по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 – 8,00 лв/час с включени осигуровки за сметка на наетото лице.

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят ценовите си предложения с приложени подробни автобиографии, сканирани документи за доказване на образователна степен и опит (референции). Офертите се подават:

- в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 след регистрация на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Account/Register

или

- на адрес:

гр. София 1618, бул. Братя Бъкстон №68

или

- на e-mail: safework@balkantel.net

 

Всеки кандидат има право да представи само една оферта.

Ценовите предложения се изготвят на български език и в български лева.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: до 17:00 ч. на 22.08.2017 г.

 

 

 

БАЛКАНТЕЛ  ООД изпълнява проект запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ Добри и безопасни условия на труд “ на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси “

Наименование на проектното предложение:

Въвеждане на добри и безопасни условия на труд в Балкантел ООД


Основна цел на проект:

Подобряване на работната среда в Балкантел ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и създаване на условия за съвместяване на професионалния, семейния и личния живот на служителите.


Конкретни цели на проекта:

  • Подобряване условията на труд и укрепване здравето на работната сила в компанията и намаляване на трудовите злополуки, чрез закупуване на нови по-модерни лични предпазни средства и специално облекло;
  • Насърчаване на географската мобилност на работната сила в страната чрез осигуряване на подкрепа за осигуряване на транспорт на заетите в Балкантел ООД лица, живеещи извън гр. София. 
  • Осигуряване на социални придобивки за работещите. В рамките на проекта се предвижда осигуряване на условия за хранене и почивка на работниците и служителите от Балкантел ООД, в т.ч. закупуване на оборудване и обзавеждане за помещенията за хранене в сградата на компанията;


Бюджет на проекта:

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския социален фонд  на Европейския съюз и от националния бюджет на Република България.


Обща стойност: 113 174.75 лв., от които96 198.54  лв. Европейско и 16. 976.21  лв. национално финансиране

Място на изпълнение: гр. София

Срок на изпълнение:15 месеца